დივიდენდი
სარჩევი მიმდინარე ძველი
 0101 დღგ-ით დაბეგვრის ობიექტი (შემოყვანილი უცხოელების სომხეთში გადაყვანა არაა დღგ-ით დაბეგვრის ობიექტი) 26-07-2011 12-08-2010
 0102 დივიდენდის დაბეგვრა (2011 წლამდე გაცემული შუალედური დივიდენდი საწარმოს დამფუძნებლზე გაცემული უპროცენტი სესხია) 26-07-2011 12-08-2010
 0103 დივიდენდის დაბეგვრა (ორგანიზაციის მიღებული დივიდენდი იბეგრება გადახდის წყაროსთან) 04-06 2012 12-08-2010
 0104 დივიდენდის დაბეგვრა (საწარმოს დამფუძნებლის მიერ საწესდებო კაპიტალში შეტანილი თანხის გატანა სესხად) 26-07-2011 12-08-2010
 0105 დივიდენდის დაბეგვრა (ფიზიკურ პირს არ აქვს დეკლარირების ვალდებულება მის მიერ მიღებულ იმ თანხებზე, რომლებიც წყაროსთან უნდა დაბეგრილიყო, მაგრამ არ დაიბეგრა) 26-07-2011 07-09-2010
0106 ფასიანი ქაღალდით მიღებული დივიდენდის დაბეგვრა (თავისუფალ ბრუნვის კოეფიციენტზე არასწორი ინფორმაციის მიწოდება) 26-07-2011 26-10-2010
0107 დივიდენდის დაბეგვრა (2011 წლიდან გაცემული შუალედური დივიდენდი საწარმოს დამფუძნებლის მიერ მიღებული შემოსავალია და იბეგრება გადახდის წყაროსთან) 26-07-2011
0108 დივიდენდის დაბეგვრა (2011 წლიდან გაცემული შუალედური დივიდენდი საწარმოს დამფუძნებლზე გაცემული უპროცენტი სესხია) 26-07-2011
0109 ცვლილება საწესდებო კაპიტალში (ქონების აფასების თანხის საწესდებო კაპიტალში შეტანა 2011 წლის 1 იანვრამდე დივიდენდია) 04-06 2012
0110 დამფუძნებლისათვის ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბეგვრა (საწარმოს მიჰყიდა თავისი აქტივი გაბერილი ფასით და ამგვარად წაიღო დივიდენდი დაუბეგრავად) 20-07-2012
0111 დივიდენდის დაბეგვრის პერიოდის ცვლილება 12.08.2016