/ხელშეკრულებები
ხელშეკრულებები 2018-11-17T16:04:58+04:00

წინამდებარე ხელშეკურლებები გათვალისწინებულია პირებისათვის, რომელთაც არ გააჩნიათ იურიდიული განათლება (ბუღალტრები, მცირე კომპანიების დირექტორები…) და ითვალიწინებენ ყველა იმ ძირითად პირობას, რომელიც ზოგადად ახასიათებს სამოქალაქო ბრუნვას.
წინამდებარე ხელშეკურლებები წარმოადგენენ ხელშეკრულებების განზოგადებულ (შაბლონურ) ფორმას და შესაძლოა, რომ ზუსტად ვერ ასახავდეს მხარეთა მიერ მოლაპარაკებულ პირობებს. უფრო დეტალური, მაქსიმალურად ინტერესების დამზღვევი და სპეციფიკაზე მორგებული ხელშეკრულების საჭიროების შემთხვევაში ჩვენი კომპანიის იურისტები გაგიწევენ იურიდიულ მომსახურებას.

იჯარა (ფართის იჯარა)

შრომითი კონტრაქტი გამოსაცდელი ვადით

შრომითი ხელშეკრულება

ავტომობილის იჯარის ხელშეკრულება

ავტოსაშუალების ნასყიდობის ხელშეკრულება

ავტონასყიდობა გადახდის განვადებით

სესხის ხელშეკრულება

ნარდობის ხელშეკრულება (დამზადება, რაიმეს შეკვეთა)

ხელშეკრულება მომსახურების გაწევის თაობაზე

ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულება (ნასყიდობის კონტრაქტი)

დისტრიბუციის ხელშეკრულება

მიწოდების ხელშეკრულება (ზოგადი)

წინარე ხელშეკრულება

შეთანხმება ხელშეკრულების გაუქმებაზე

შეთანხმება ხელშეკრულების ცვლილებაზე

მოთხოვნის დათმობის ხელშეკრულება